"La Lengua bella de Cansane"

Siamo Arrivati alla fine di questo percorso sul dialetto cansanese. Chiedo scusa ad Angela, Marco, Paolo e Rita e Pasqua perchè non sono in possesso delle riprese e delle foto del loro intervento. Oltre a quello che avete visto fino adesso ci sono stati momenti particolarmente significativi ricordando i proverbi ed i detti cansanesi.

Con l'intervento di Marco Di Paolo che ha ricordato tutti i soprannomi dei cansanesi degli anni 50, si è concluso questa giornata da ricordare.


Panfele de Marì Saverie
chisse de Tussechìglie

Paparuòglie o Scardèlle
Chisse de Pacentre
Austenàcce
Salàrde

Fàleche (falco)
Tarulli
Cicche D'Attàvie
Fraffilije
Mucculìne
Cinche assòlde
Zellùse
Petìcche
Muscìglie
Merìne
Figlippòne
Ciampìne
Scialòne
Taliane
Mucchelìne

Scardèlle
Gliu Serpe
de Raganèlle
Gli arcàre
Lèbbre
Zè Peppe de Mariucce
Gliu prèute
Carmuele
Gliu Felanziere
chisse de Recchiòne
Vallentìne
Gliu Kaisèr
Gliu Obbe
La pulechette
Chisse de Ciuoffe
Franchèlle
Trentasette
Funtane
Càssije
Gliu Pudestà
Macedònije
Achete
La Pennacchièra
Maria Condèlla
Zarrafina
Buscì
Gesenòne
ZannardèlIe
Sticchemìcche
La Braseléra
Gnògne
Uiddiattàte
Toremànze
'Ntrechétte
Tutte cappiéglie
Peppétte

Chisse de Gliu prèute
Tavaròne
Carlubbètte
Leonòre
Peppa de Pie' Cudàrde
Chisse de Gliu stòteche
Saucicciòtte
Chisse de La Longa
Giuliane

Cucciòne
Tudésche
La signora dell'albergo
(Elvira Cristallini)
Nunzije all' àra
Surgènte
Fegliciòne
Culemiénte
Battagliòne
Struttùre
Chisse de Petrèlle
Chisse de Francàccie
Giulijàne

Peccerìglie
Mbìcce
Paparuòglie
Tussichìglie
Marcòne
chisse de Giòrge
Busci
Muscètte
Bècche
Bùseche
Scancieglie
Papine
Chisse de Pesafierre
Ramunne
Menacchiòne
La 'ddù glire
Mucchelétte
Cassije d'ore
Gliu Visce
Fasciuline
Tasè
Pullecìne
La Murtalare
Preséte
Ninnì
Peppenatàle
Puglìteche
Fiammìtte
Murétte
Necola Gliùnghe
Chisse de Cuvariéglie
Ciccijànne
Buòne
Mammachiàtte
Tremò te

Cacacincie

La Vèscie
Fiocche
Chiòde
Pelàte
Giulijàne
Gliu Sacrastàne
Ammazzalorse
Pagliaccètte
Cicciglie
Labbra d'àsene
Pappòccie
Sarrìcchie
Cuppulone
Sperchiett
Cuppulitt
Pigliccione
Denate gliu muratore
Zavatte
Gliu Stucce
Cicugliglie
Chisse de Verdine
de Zechiglie
Pertecone
Sciuvelone
Peppe Necole de Saleverje Pocchie
Cuncettona
Paccute
(vecchia cantina)
Lucce
Surgente
Callariéglie
Santone
Fuà
Carnacce
Gliu conte pannone
Chisse de Careména

Chiòchiere
Luriénze
Pasqualàcce
Cicce Cannàte
Sciampàgna
Paccùte
Nuòfre
Pecchenìglie
Pizzengrìg Zie
Sferrìne
Cròuce
Cimmeciàre
Pecchenìglie
- Sant'Eufèmmie
Mingòne
-
Paparòne
Manuéle
Civita
(Rocca la Civita) Rosa Mòscia
ZechélIe
Vuiddie Attata
Cacasagne
Gliu Peisc.

chisse de Denatàngele
Pegliùse
Cardarièglie
Gliu mòpe
Denatòse
Cacchìtte
Mussenìre
Rungesìne
Resalepòne
Pennèlla
Zeccànte
Meca Tòte
Natùcce de l'Orche
La Salaròla
La Uardianèlla
Chisse de Marruffe
Lucì de Manuele
Iachevantonje
La mulenare
Gliu mulenariéglie
Antonie all'ara
Luvigge all'ara
Gli anemale
Rubine
La murtalana
Cicche gliu stoteche
Tutte cappieglie
Azzolle
Salierne
Capputtélle
Uedegnuoglie
Nuofre
La cioppa
D'Attavje
Cecca Barone
Chisse de Bartelumè
Cappaddù
Quenteliane
Russétte
Fàbbije
Gliu Furiére

dòn Cìcce
Sessantùne
Quatrìne
SciasciarèlIe
Chisse de Gli pecuréle
CelIarèlIe
C. Villàne
Manuéle

Gliugliarare
Meriesànte
Pèppa de Cellìne
MiddijèlIe
Marì la Merecàne
Battìste all' àra
Vesantònie
Mariàne
Gliùnghe
Pistapepe