1
10
1
 

 

( Salvatore Di Camillo)

 “Gliu Passere Scustumate”

Mannajje gliu passere j gli’uove che t’ha criate,
pecche’ e da fa’ gliu scustumate?
Nen te mitte brevogne ca State j Nvierne.
jie tajje sempere suppurtate?.
A mmi nen me m’porte ca nen sci nu cantore,
pure sse megne j bbive accome nu tenore.
Pro’ a nnu povere ome che t’ha ‘nvetate,
e peccate a destrujjere la nzalate,
j manghe quele t’ha saziate,
ppe’ ffine la frutta mi sci ruvenate.
Nghe  sse ddu note j na canzuncelle
mi sci lassate sole eglie j cipolle.
Madonne, che ciggliucce arrabbiate,
senza nu respette ppe’ chi t’ha trattate,
Pienze sole a’ffa’ dispiette
j a magna’ a terra crepate.
Ma mo, nen fa niente, tutte e passate,
e ije, le stesse, te vuoglie bbene accome nu frate.
Pro’ ije mo t’avverte ppe’ sta nvernate,
e’ pane j cice n’auta vote.
J senno’ e’ voglie a canta’
ca , a st’uorte a ecche,
nen ci sta’ cchiu’ da sbafa’.