1
10
1

Da Salvatore Di Camillo

Un paio di veri racconti cansanesi, uno dal suo  figlio, un vecchio residente di Frederick, Colorado.

Gli Cumpere Pescheture”      

      Fove gli’uneddi’ matine, faceve ne fridde da muri’,
                            decette  a moglieme: “ Mo tante che tante, attorre
                            alla case nen ci sta cchiu’ niente da fa’,
                            mo me ne vajje a gliu laghe j prova a pesca’.
                            Essa me respunnette: “ Va bbone, viestete buone,
                            magnate ca’ccose, statte attente
                            j se tu ci vuo’ ie,   va’ a ppruva’”.
                       J accusci’ dope na tazza de café’ j du bescotte, partette.
                            Dope de nu pare d’ore de machine j camine,
                            fenalmente arrevette n’cime a sta culline.
                            Mo n’ghe na giacca da caccie,na coppele n’coccie,
                            du mazze n’mene j na cascette chiene de pesticcie
                            m’abbiette abballe ppe’ sta vallette
                            j dope de ddu’- tre capelotte,
                            fenalmente arrevette sotte.
                            Assettate n’cima a na segge, mezza rotte,
                            nu cappieglie n’coccie,.
                            ddu’ mazze appuiate a gli cippe
                            j gli’ uocchie fisse a gliu laghe,
                            accome nu cane da caccie.
                            Chi fove, nesciune aute, ma nu cumpare mi.
                            “Bongiorne cumpa’, sci acchiappate?”.
                            “Ma che te vuo’ a ‘cchiappa’, cumpare mi,
                            ste pesce so disgraziate iere fo’ Demeneche,
                            chi sa’ quanda rubbacce s’hanne sbafate?”.
                            “ Cumpa’ e’ pussibbile manghe nu mucciche?”.
                            “Teh cumpare mi, tu nen mi cride?.
                            Iette sse mazze j ppo’ le vide?.”.
                            “Cumpa’ a mi, gli peisene m’hanne ditte
                            ca  sse vie’a ecche, prieste, la matine
                            c’allore ca la pesce magne.”
                            “Che te vuo’ magna’, cumpare mi,
                            stienghe a ecche da le quattre sta matine,.
                            esse, vide a’ sse  mazze c’e ite gliu ragne. .
                            J ppo’ cumpare mi,tu chisse ste’a’ssenti’?
                            Chisse te le dicene apposte
                            ppe’ farete sprega’ la benzine,
                            n’mece loure so furbe, se ne vanne alla cantine,
                            a’ ffa’ nu  tre sette j quatt becchiere de vine.
                            Cumpa’ a’ mmi’, nen me  m’porte
                            ije  ne  glie  vuoglie male,
                            Gese’ Criste gli pozza fa’ cresce,
                            pro’ tieve quiglie brutte vizie a dicere:
                          “ Uaglio’ quande revie’, porteme ddu’ pesce?”           
                            Fove n’baccie a  miezzjurre,
                            j Ije ie decette “ Cumpa’ , che brutta jurnata?
                            Nen ze vede na pesce zumpa’ j manghe nuta’,
                            pare che sanne tutte  morte,
                            uojje e’adda’ vere,  na cosa comica?”
                            Isse me respunnette: “Na cosa comica?
                            Cumpa’ che ci schirze,.chi le reveglie sse bestie?
                           .manghe na bomba atomica?” J ppo’ mi dicette:
                            “Cumpare mi’, ci vo’ la furtuna.
                            Ije, la settmane passate,
                            stette a  ecche ppe’ uasce cinch’ore,
                            senza manghe nu mucciche,
                            ppo’ venne na diavuglie de femmene,
                            me se mettette vicine,
                            j appena iettette la mazza  se mettette a’ llucca’:
                            Ajje  acchiappate?, ajje acchiappate?
                      Me  venne na rabbie, iavesse date chiavate na zampate.
                            Tira a ecche j tira alloche, me m ‘beccette le  mazze,
                           j ppo’ caccette na saraca de uascie nu chile j miezze.”
                        J ije ie  respunnette: “Noune, cumpare mi ne’je’ le vere,
                            nnu’, la matine ppe' la furie de mini’ a pesca’
                            ne’ nza’ a’llavemme manghe la faccia,
                  n’mece se diavugliele de femmene s’allavene pure la coccie,
                            se fanne na sprufumate j se mittene pure gli culure,
                            j a le pesce ie piacene chiglie eddure.”
                            “Cumpare mi’, sci pruvate quela robba  jalle?”.
                            “Scine cumpare mi’, ajje pruvate
                            pure quele che puzzene de eglie j cipolle”.
                            J  ppo’fove m’baccie all’une,
                            j gliu cumpare me decette:
                            “ Cumpa’ e’ mieglie che se neriemme alla case,
                            ca ecche, n’aute poche, gliu sole ie coce le cervelle.
                            Iamme cumpa’, fermete nu poche alla casa,
                            ca moglieme m’ha premesse ddu’tagliatelle.”
                            J ije respunnette: “Grazie le stesse cumpa’,
                            pecche’pure moglieme m’aspette
                            j pure esse m'ha premesse quatt’ eglie j uoglie”
                     “Mbe mo cumpa’,nen fa niente ca ne lemme acchiappate.
                            alemene semme fatte na bella chiacchiarate.
                            Allore cumpa’, se Ddie vo’
                            ce revedemme addemane ,
                            delle vote le putemme truva’ arrajate,
                   j de repurta’ alla casa ppe’ nna’ bella frettate.”                  
                            “Scine cumpare mi’ va’ bbone, va’ bbone,
                             abbaste che s’arrabbasa la benzine, ma nen fa niente
                            ci rivedemme, le stesse, addemane matine.”
                            “ Beh, allore cubbaje cumpa’, Cubbaje?.”
                            “Cubbaje?.Cubbaje   Cumpa’.”                                                              

                                                              Salvatore Di Camillo

   “San Pietre j  gli’Assicurate”

Gliu stesse jurre che state setterrate,
l’anime de stu povere disgraziate
n’ghe na bborze sotte gliu vracce,
subite n’enza alla porta de gli’aute munne
se presentate j n’ghe gli chezzuotte  I zampate
ha’ cumenzate a tuppulia’.
Mmo’ San Pietre, nu poche spacienziate,
ha pigliate le chieve ppe’ ie a rrapri’
j ha addumanate: “Chi sci’?..
” San Pie’,  so Diadate., famme  ntra’?
San Pietre, “ Diada’, aspette nu poche,
ca ci stanne tante cose che t’ajje a’ddumanna’.
Prime de tutte,
e’nu bieglie  piezze che t’h’aspetteve,
che t’e’ successe che nen venive?.
Diadate,”San Pie’, tu le se’ accoma so gli detture,
a’ ffina che nen scorte la munete,
nen te fanne ie nen nenze j nn’ arrete.”
San Pietre, “ Scine  le saccie,
ca chisse so capace de fa’ ddu  faccie.
Pro’ ssa’ bborze, che rappresente?.
Spere che nen ti sci purtate la munete,
ca a ecche nen ci fa bbesogne  niente.”
Diadate,  “No, San Pie’, nienta munete,
ije quele l’hajje lassata a rrete,
j a nna’ banca bbone j assecurate
che nesciune la po’ tucca’”
San Pietre, “ Brave, se ci sta’ nu’ puveraccie
che ie fa’ bbesognie  de nu’ straccie
ne nze glie po’ manghe a’ catta’.”
Diadate,  “ San Pie’, tu nen le se
ca ppe’ stepa’ quela munete
quante levureccie  ajje  avuta   fa’”
San Pietre, “ T’ajje capite,
allore se nne je’ la munete,
dimme  che aute sci purtate?.”
Diadate, “San Pie’sole nu ducumente”
San Pietre, “ Che ducumente? “.
Diadate, “Nu ducumente d’assicurazione,
sperenne ca pure a ecche mi desse
cacche poche de prutezzione”.
San Pietre,.” Che Ddie te perdone , a ecche
nen fanne bbesogne se carte de mbrugliune,.
nu iemme truvenne sole glie  ducumente
de cacche sacremente: se t’hanne vattiate.
cresemate, le cunfessione, le cummenione,
se ti sci fatte na limosene o na careta’.
Diadate. “ San Pie’, ije te dice la verda’:
 Ije a sse cose nen ci’hajje me’ penzate”
San Pietre,” T’ajje capite,allore accome se vede,
tu ste’chine de pecchete?.
Diadate, “ San Pie’, ije apposte hajje menute
a ecche ca m’eta  perduna’”.
San Pietre, “Me despiace,  pecche’
Ije, a ecche, cummanne sole le chieve ppe’ ntra’.
Pro’, ije mo te porte a gliu Nostre Segnore,
e’nu Sant’ome, assaie de bon core,
j saccie ca Isse ha perdunate tante fesse
speriame che uojje perdone pure a ti’.
Ma dope tante ceremonie j premesse,
Gese Criste, ne stette a senti’ le scuse de stu fesse.
Ie decette, “Diada’, ije cacche yurre te perdone,
pro ’da uojje in po’ eda’ fa’ gliu bbuone ome.
J ppo’, ppe’ feni’ la storie dicette a San Pietre:
“Famme nu piacere, porte stu fesse
diritte a gliu Purgatorie?.”.

                                  Salvatore Di Camillo